Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Nechcete platit až 10.000.000,- Kč
volejte Hladík odpady

po novele zákona O odpadech ...

Rádi bychom Vás upozornili na ustanovení § 12, odst. (4), zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů :

 
  • Podle § 12, odst. (4), zákona O odpadech… :
"Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán." !!!
 
  • Podle § 12, odst. (3), zákona O odpadech… :
"K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14, odst. (2), nebo provozovatelem zařízení podle § 33b, odst. (1), písm. (b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec."
 
  • Pro úplnost je nutné dále citovat alespoň část § 66, odst. (3), :
"Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která:

...
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna,
..."

Dnes již tedy dávno nestačí, že se firma, která vám nabízí odvoz Vašeho odpadu, prokáže pouze Živnostenským listem pro "Nakládání s odpady" ( příp. výpisem z OR ). Takováto firma nemůže Váš odpad přebírat do svého vlastnictví například tím, že Vám naúčtuje odvoz a likvidaci odpadu apod.

Rovněž např. stavební firma není jednoduše oprávněna naložit, odvézt a zlikvidovat Váš odpad, ledaže se jedná o odpad, který vznikl až při její stavební činnosti na Vaši objednávku. Stejně tak nemůže Váš odpad jednoduše bez oprávnění převzít např. správcovská firma, jejímž úkolem by bylo zajistit jeho odvoz a likvidaci, nebo stěhovací firma také nemůže bez oprávnění převzít odpad k jeho likvidaci ( účtovat zde může pouze např. zprostředkování této služby apod.).
Speciálně stěhovací firmy dnes s oblibou "likvidují" odpady na Sběrných dvorech hl.m. Prahy, což je - jedná li se o živnostenské odpady z firem nebo kanceláří - velmi příkladým "zneužitím systému města" dle § 66,odst.(1), zákona č. 185/2001 v platném znění, ve kterém je za toto jednání stanovena pokuta do výše 300.000,- Kč.

Doporučujeme Vaší pozornosti i další ustanovení zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech ... v platném znění, která by se mohla týkat Vašich odpadů, protože maximální výše případných pokut podle tohoto zákona se pohybuje od 300 tis do 50 mil. korun.

Samozřejmě, že Vám, pokud se obrátíte na HLADÍK eko team, vždy zaručujeme postup přísně v souladu s platnými zákony, a to především tak, aby byla vyloučena možnost jakéhokoli Vašeho postihu v souvislosti s našimi službami.

Věříme, že Vám výše uvedené řádky pomohly - přes svojí evidentní nezáživnost - alespoň částečně se orientovat v některých ustanoveních zákona O odpadech…, která se svými dopady nevyhnou žádnému původci odpadů.

 

HOMEPAGE - klikni na logo :-)